COMFORTABLE
ALL YEAR ROUND HOUSES

Water - Air - Earth

____Welcome in

3 ELEMENTS

Our small holiday resort was created in 2014 with the owners’ passion for active leisure. Summer cottages and apartments are located on the Żarnowiec Lake in the small village of Lubkowo, just 7 km from the Baltic sea, at the foot of the Zamkowa mountain. Seascapes, sandy beach by the resort and beautiful moraine hills bring unique character to this place and will make you wish to come back. You’re all invited!

Water

Lake and sea - perfect conditions for lovers of water sports and fishing.

Air

a lot of possibilities for outdoor movement.

Earth

numerous cycling routes for road bikes, MTB (direct proximity of the Scandia Maraton route 2013/2014), forest roads ideal for walking, running and Nordic walking).

____Offer

3Elements is a perfect place for holiday

In our offer You can find 7 all-year-round houses, 4 appartments, the conference room for 30 people and many attractions for kids. You can rent the whole resort to organise teambuilding events with grill, fireplace, catering, family parties (small communion, cameral weddings). All reservation You can make via online contact form or by telephone.

____Our Guests

join our happy guests team

"

✭✭✭✭✭ Wonderfull place. Great houses with the high standard, located just by the lake. Wi-fi, fireplace, own barbeque place. Possibility of water sports equipment and bike rental. We recommend and for sure will come back here._Patrycja

"

✭✭✭✭✭ Great place by the lake, surrounded with silence and wonderfull scenery. Beatifull beach not far. Houses are very comfortable and spacious, well-equiped with all neccessary things. And what is the most important, the owners are very positive, friendly and smiling people.I recommend! _Łukasz

"

✭✭✭✭✭ Revelation! Houses are very comfortable,well equiped, around beatifull landscape. Great place for the active recreation and calm relax with children as well. Owners are very pleasant, full of optimism and helpful in every situation. 5 stars it is not enough! _Jarosław

____Resorts Map

please have a look

____Instagram

Instagram has returned invalid data.

____Reservation

Mobile

+48 570 422 733

Email

booking@threeelements.pl

Adress

Długa 3Z
84-110 Lubkowo

____Write a message

WELCOME TO US

See how our resort looks like now

Call Now Button

Polityka dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MORADO Violetta Cichoń, ul. Długa 3z, 84-110 Lubkowo. NIP 635-165-60-83, REGON 242974430
  2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art.6 ust. I pkt a RODO
  3. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: booking@threeelements.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
  4. Podstawowym celem, dla którego firma MORADO Violetta Cichoń przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy najmu domków i apartamentów 3Elements na ul. Długiej 3z w Lubkowie
  5. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  7. Pozyskane w związku z zawartą umową najmu dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych MORADO Violetta Cichoń, ul. Długa 3z, 84-110 Lubkowo lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
  8. Obiekt 3Elements jest monitorowany. W związku z tym pozyskane dane wizerunkowe będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
  9. Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

NAZWA I ADRES ODBIORCY
MORADO VIOLETTA CICHON
UL. DŁUGA 3Z
84-110 LUBKOWO

KONTO PRZELEW W PLN
03 1050 1764 1000 0090 9690 8224

KONTO PRZELEW WALUTOWY
45 1050 1764 1000 0091 1087 5565

IBAN
PL 45 1050 1764 1000 0091 1087 5565
KOD BIC SWIFT INGBPLPW

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO “3Elements”

• Rezerwacja domku/apartamentu następuje w momencie wpłynięcia zadatku na podane konto. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
• Przyjazd i odbiór domku/apartamentu przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 15.00 a 18.00.
• W przypadku spóźnienia należy koniecznie powiadomić wcześniej telefonicznie Wynajmującego. Do korzystanie z obiektów Ośrodka 3Elements uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w domkach i apartamentach 3Elements.
• Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7 do 22.
• Przebywanie osób niezameldowanych w domku/apartamencie po godzinie 22 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika. Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.
• Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania dzieci.
• Wyjazd Najemcy i odbiór domku/apartamentu przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10.00. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.
• Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek/apartament nie zostanie przekazany.
• Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
• Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. W razie zagubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej z kluczem. Koszt wymiany ok. 150 zł pokrywa Najemca.
• Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty, tj. 50 pln/osobę/dobę. Dziecko liczone jest jak osoba dorosła.
• Ośrodek 3ELEMENTS nie pobiera opłaty klimatycznej która wliczona jest w cenę pobytu.
• W wyposażeniu domków znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki, w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych, obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli, oraz wynoszenia ręczników poza kompleks i wykorzystania ich w innych celach niż są do tego przeznaczone (np. czyszczenie butów). Zakazane jest również przenoszenie wyposażenia oraz mebli.
• Wynajem sprzętu wodnego, rowerów znajdujących się na terenie ośrodka i będących jego własnością może nastąpić tylko po dokonaniu opłaty u Wynajmującego. Sprzęt wydaje Wynajmujący.
• Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane i wyznaczone 1 miejsce parkingowe obok domku. Parkowanie większej ilości samochodów w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.
• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
• Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek/apartament w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , naczynia kuchenne, posprzątać zajmowany teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci). W pierwszym dniu pobytu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobierana kaucji gwarancyjnej w kwocie 500 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, do dnia zwrotu domku/apartamentu.
• Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika. Uprasza się właścicieli czworonogów o sprzątanie za swoimi pupilami. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
• W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u Wynajmującego.
• Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
• W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. Uprasza się gości ośrodka o nie wyrzucanie niedopałków papierosów na trawnik/ziemię.
• Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
• Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu ) jest niedopuszczalne.
• Sortujemy śmieci – prosimy o wyrzucanie szkła – do pojemników na szkło, plastików i makulatury – do pojemnika plastik, pozostałych odpadów w workach na śmieci do koszów na odpady zmieszane.
• Wynajmujący może odmówić wynajmu domku/apartamentu Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu, rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób.
• Prosimy o nie regulowanie bojlerów, standardowo powinny być ustawione w pozycji 2.
• Drewno (brykiety) do kominka jest dostępne odpłatnie dla gości do pobrania po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym ze składu pod wiatą.
• Dla gości ośrodka dostępna jest sauna sucha po uprzedniej rezerwacji na min. 1 godzinę przed planowanym saunowaniem w godzinach od 8:00 – 22:00. (sauna dostępna odpłatnie)
• Cennik usług Ośrodka 3Elements dostępny w recepcji Ośrodka.
• ”Wiata z grillem” jest miejscem dostępnym dla wszystkich gości, istnieje możliwość jej rezerwacji po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym. Uprasza się gości o uprzątnięcie wiaty po jej użytkowaniu i pozostawienie w stanie w jakim ją Państwo zastali.
• Na Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 rano.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
• W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu 3Elements.

W razie pytań prosimy o kontakt +48 570 422 733
Dziękujemy i życzymy udanego pobytu!

Ośrodek 3Elements